Доверителна облигация за обезпечение

Обезпечителна доверителна облигация е облигация, която е обезпечена от собствените инвестиции в сигурността на емитента. Тези инвестиции се депозират при довереник, който ги държи от името на притежателите на облигации. Ако издаващото предприятие не изпълни задължението си за облигации, притежателите на облигации получават ценните книжа, държани от довереното лице.