Услуги за осигуряване

Услугите за осигуряване се предоставят от независима трета страна, за да се провери дали финансовите транзакции или документи са верни. Услугите за изразяване на сигурност са основна дейност за дипломирани експерт-счетоводители, предимно чрез техните одиторски дейности. Получените одиторски становища са високо оценени от инвестиционната общност, тъй като те осигуряват увереност, че финансовите отчети на предприятието представят справедливо финансовите резултати на предприятието, финансовото състояние и паричните потоци.