Финансов интерес

Финансовият интерес представлява дял от собствеността в ценна книга или дългова ценна книга, издадена от предприятие, включително правата и задълженията за придобиване на такава лихва. Одиторът се интересува дълбоко от видовете и размера на финансовите интереси, които той или тя притежава в атестиран клиент, тъй като тези инвестиции могат да повлияят на нивото на независимост на одитора по отношение на клиента. Нарушената независимост може да доведе до това, че одиторът трябва да прекрати ангажимент за атестиране.