Еквивалент на обикновени акции

Какво е еквивалент на обикновени акции?

Обикновеният еквивалент на акции е конвертируема ценна книга, която по същество се третира като емисия на собствен капитал за целите на търговията. Това третиране възниква само когато пазарната цена на конвертируемата ценна книга се търгува над цената на упражняване на опцията, вградена в ценната книга. При или над тази пазарна цена, ценната книга е конвертируема в обикновени акции; под тази пазарна цена човек би загубил пари, като преобразува ценната книга в обикновена акция, така че тя не се счита за обикновен еквивалент. Примери за обикновени еквиваленти са:

  • Конвертируеми облигации

  • Конвертируеми привилегировани акции

  • Настроики

  • Варанти

Потенциално разводняващи се ценни книжа

Малко по-различна концепция са потенциално разреждащите ценни книжа. Това е счетоводен термин, който обхваща същите видове ценни книжа. Една потенциално разреждаща ценна книга може да разреди притежанията на настоящите акционери и е включена в изчисляването на намалената печалба на акция. Ако публично държано дружество има повече видове акции, отколкото обикновени акции в капиталовата си структура, то трябва да представи както основната печалба на акция, така и разредената печалба на акция в отчета си за доходите.