Допустими ли са стандартните разходи по GAAP и IFRS?

Както общоприетите счетоводни принципи (GAAP), така и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) изискват предприятието да отчита своите реални разходи, направени при отчитане на разходите. Първоначално изглежда, че това е в противоречие със стандартните разходи, където персоналът в индустриалния инженеринг обикновено извлича стандартни материални и трудови разходи. Използват се стандарти вместо реални разходи, тъй като е значително по-лесно да се съставят стандартните разходи.

Счетоводителят по разходите трябва да изчислява отклоненията между действителните разходи за продадени стоки и да отчита отклоненията в рамките на себестойността на продадените стоки през всеки отчетен период. Докато тези отклонения се записват, няма разлика между действителните и стандартните разходи; в тази ситуация можете да използвате стандартна себестойност и все пак да сте в съответствие както с GAAP, така и с МСФО.