Присъединителен акаунт

Една допълнителна сметка увеличава оценката на сметката на пасива. По същество кредитното салдо по тази сметка се добавя към сметката за пасиви, с която е сдвоено. Най-често срещаният пример за допълнителна сметка е неамортизираната сметка за премии за облигации, която се използва, когато бизнес продава облигации с премия. Неамортизираната премия за облигации и задължението за облигации, когато се комбинират, представляват действителната отговорност на емитента на облигациите.

Тази концепция е обратна на контра сметка, което намалява салдото по сметката, с която е сдвоена.