Облигация с променлива лихва

Облигация с променлив лихвен процент е облигация, чийто лихвен процент се променя като процент от базовия показател, като основния лихвен процент. Скоковете в базовия показател могат да доведат до значително увеличение на лихвените проценти, така че това е по-рискова форма на финансиране за емитента. Рискът от по-високи лихвени разходи може да бъде смекчен чрез добавяне на опция за обратно изкупуване към облигационното споразумение, при което емитентът може да избере обратно изкупуване на облигации, ако лихвените проценти се увеличат до прекомерна степен.