Определение на периода на приписване

Периодът на приписване е периодът, през който се начислява начисляването на задължение за обезщетение след пенсиониране. Този период обикновено започва от датата на наемане на служител и завършва на пълната дата на допустимост на служителя.