Риск от транзакции

Рискът от сделката е вероятността дадена страна по бизнес сделка да загуби пари поради неблагоприятна промяна в съответния валутен курс. Например, компания в Европа се съгласява да плаща в щатски долари за производствено оборудване, което се продава от фирма в САЩ, като плащането се дължи за 30 дни. Ако обменният курс за евро отслабне през следващите 30 дни, купувачът ще трябва да похарчи повече евро, за да купи доларите, които трябва да плати на продавача. Страните по такава сделка могат да използват техники за хеджиране, за да намалят или елиминират риска от сделката.

Рискът от сделката има тенденция да се увеличава, когато има дълъг период от време между сключването на договор и уреждането му, тъй като има повече време, в което съответният обменен курс може да варира.