Неблагоприятно мнение

Неблагоприятно становище е изявлението, направено от външния одитор на предприятието, че финансовите отчети на предприятието не представляват справедливо неговите резултати, финансово състояние и парични потоци. Становището може да бъде издадено и ако определени задължителни оповестявания не придружават финансовите отчети или ако предприятието не е изготвило своите финансови отчети в съответствие с разпоредбите на приложимата счетоводна рамка. Одиторът посочва причината за този вид становище в доклада. Това е необичаен резултат, тъй като одиторът обикновено е в състояние да убеди клиента да промени финансовите си отчети, за да постигне по-висока степен на справедливост на отчитането. Когато се даде неблагоприятно становище, клиентът обикновено не може да издава финансовите отчети на външни лица, като кредитори, кредитори и инвеститори.