Отчет за собствения капитал

Отчетът за собствения капитал изобразява промените в капиталовия баланс на даден бизнес през отчетния период. Концепцията обикновено се прилага за еднолично дружество, където доходът, получен през периода, се добавя към началния баланс на капитала и се изваждат тегленията на собствениците. Резултатът е крайното салдо в капиталовата сметка.

Размерът на собствения капитал се увеличава с доходи и вноски на собственика. Салдото се намалява със загуби и собствениците теглят. По този начин форматът на отчета за собствения капитал може да включва следните позиции:

Начален капиталов баланс

+ Приходи, получени през периода

- Загуби, направени през периода

+ Вноски на собственика през периода

- Собственикът тегли през периода

= Краен баланс на капитала

Например, бизнесът има капитал от 100 000 долара в началото на отчетния период. Предприятието печели 15 000 долара доход, а собственикът тегли 5000 долара от капиталовата сметка. Полученият отчет за собствения капитал разкрива следната информация:

$ 100 000 Начален баланс на капитала

+15 000 доход

- 5 000 равенства

= $ 110 000 Баланс на крайния капитал

Отчетът може също да бъде описан като отчет за промените в собствения капитал.