Оригинална цена

Първоначалната цена е цената, платена за първоначално придобиване на актив. Счита се, че тази цена включва разходите за закупуване на актив, транспортиране на актива до мястото, където е предвидено да се използва, инсталиране и тестване. Оригиналната цена включва също данъци върху продажбите и други налози. Първоначалната себестойност е себестойността, при която активът се записва в главната книга. Впоследствие тя може да бъде намалена в главната книга, ако пазарната стойност на актива е по-малка от амортизираната или амортизираната му стойност.

Подобни условия

Оригиналните разходи са известни също като исторически разходи.