Определение на заема за търсене

Заемът за търсене е инструмент за заем, който позволява на заемодателя да изтегли заемата за кратко предизвестие. След като бъде уведомен, кредитополучателят трябва да изплати пълната сума на заема и всички свързани лихви. Тази договореност също така позволява на кредитополучателя да изплати заема по всяко време без санкция за предсрочно погасяване. Пример за заем за търсене е овърдрафт. Тази договореност се различава от обичайния подход на кредитиране, където има предварително определена дата на падежа и график на плащанията, които трябва да бъдат извършени.