Изявления за позиция

Изявленията за позиция са препоръки по счетоводни въпроси, които от време на време се изготвят от Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители (AICPA). Изявленията за позиция имат за цел да преразгледат или подобрят насоките, включени в издадените преди това одиторски ръководства и счетоводни ръководства, както и да предоставят насоки по конкретни одиторски теми. След като бъде издаден декларация за позиция, Съветът за финансови счетоводни стандарти (FASB) може да включи някои елементи от него във формулирането на нови счетоводни стандарти от FASB.