Декларация за социално въздействие

Изявление за социално въздействие е писмено обяснение от организацията за това как нейните дейности въздействат върху общностите, в които работи. Изявлението е фокусирано върху социалното и екологичното въздействие на фирмата. Следните теми са примери за това, което може да бъде включено в изявлението:

  • Часове доброволно време от служители на компанията

  • Дарения, направени за местни общности и благотворителни организации

  • Броят на създадените работни места в района

  • Усилията за възстановяване на околната среда, проведени в района

  • Използването на възобновяема енергия за енергийни операции

  • Общото ниво на намаляване на енергията

  • Минимално използване на депата

Организациите използват декларации за социално въздействие, за да създадат по-добро впечатление сред заинтересованите страни, вместо да предават образа, че просто са фокусирани върху печалбата. Тези изявления могат да се разпространяват по множество канали, като например годишния отчет, уебсайта на компанията и съобщенията за пресата.