Парична позиция

Паричната позиция е актив или пасив, който носи право да се получи или достави фиксиран или определяем брой единици валута. Паричните позиции продължават да бъдат конвертируеми в същото количество валута с течение на времето. Примери за парични позиции са:

  • Пари в брой

  • Търгуеми ценни книжа

  • Сметки за вземания

  • Задължения

  • Дължими данъци върху продажбите

  • Платими бележки

Когато се държат парични активи, покупателната им способност има тенденция да намалява, тъй като инфлацията намалява стойността им. И обратно, когато се държат парични пасиви, покупателната им способност се увеличава, защото те могат да бъдат изплатени със средства, които са намалели в стойност поради ефектите от инфлацията.

Непаричните вещи са склонни да бъдат конвертирани в различни суми пари, въз основа на промени в търсенето и предлагането и наличието на остаряване. Например парична вещ, като депозитен сертификат, може да бъде конвертирана в $ 1000, докато превозното средство вероятно ще намалее в стойността си с течение на времето, когато остарее.