Определение на агента

Агент е физическо лице или бизнес, което действа от името на друга страна. Това правомощие може да бъде изрично (чрез споразумение) или подразбиращо се. Агент може да влиза в договорни отношения от името на своя принципал. Агентът може да предизвика отговорност за принципала, когато действа в рамките на своите отговорности за тази страна. Примери за агенти са търговски представители и корабни агенти. Друг пример е някой, който влиза в преговори от името на клиент.