Социално счетоводство

Социалното счетоводство измерва екологичното и социалното въздействие на организацията. Този подход надхвърля нормалното формулиране на финансови отчети, за да измери и въздействието на фирмата върху заинтересованите страни. По този начин социалното счетоводство може да се използва за определяне на отчетността на дадена организация. Този подход е особено полезен инструмент за организации с нестопанска цел и държавни структури, тъй като техните мисии са по-насочени към подобряване на социално и екологично значимите дейности. Активното измерване и използване на социалното счетоводство позволява на мениджърите да се съсредоточат върху онези действия, които са особено важни за заинтересованите страни, като по този начин подобряват приемането на организацията в дългосрочен план.