Безплатен паричен поток на акция

Свободният паричен поток на акция измерва сумата пари, отделена от даден бизнес. Той се изчислява като общ свободен паричен поток, разделен на среднопретегления брой акции в обращение през периода на измерване. Значителен размер на свободния паричен поток на акция, и особено когато той се увеличава, показва, че бизнесът разполага с достатъчно пари, за да изплати дълга, да придобие активи, да изплати дивиденти и т.н.