Материален актив

Осезаем актив е физическото имущество - може да се докосне. Терминът е най-често свързан с дълготрайни активи, като машини, превозни средства и сгради. Не се използва за описване на по-краткосрочни активи, като инвентар, тъй като тези елементи са предназначени за продажба или конвертиране в пари. Материалните активи съставляват ключовото конкурентно предимство на някои организации, особено ако те използват активите ефективно за производство на продажби.

Материалните активи често се използват като обезпечение на заемите, тъй като те са склонни да имат стабилни дългосрочни оценки, които са ценни за заемодателя. Тези активи обикновено изискват значително количество поддръжка, за да поддържат своите стойности и производствени възможности и вероятно изискват застрахователна защита.

Обратното на материалния актив е нематериален, който не присъства физически. Примери за нематериални активи са авторски права, патенти и лицензи за експлоатация.