Доклад с дълга форма

Доклад с дълга форма е разширена форма на одиторски доклад, който се издава от външен одитор. Съдържанието на този отчет включва следното:

  • Обхват на одита

  • Мнението на одиторите относно финансовите отчети на клиента

  • Идентифицирани ключови рискове и как одиторите са отговорили на тези рискове

  • Процентната промяна в сметките

  • Оценка на финансовото състояние на клиента

  • Препоръки за подобряване на финансовите системи на клиента