Дефицит на капиталовата сметка

Дефицитът на капиталовата сметка възниква, когато собственият капитал в даден бизнес се превърне в отрицателен. Това означава, че общият размер на пасивите надвишава общия размер на активите. Например, ако общият размер на активите е $ 50 000, а общите пасиви са $ 65 000, тогава дефицитът на капиталовата сметка е $ 15 000.

В тази ситуация бизнесът теоретично е в несъстоятелност, така че ръководството трябва да предприеме коригиращи действия, за да върне капиталовата сметка обратно в положителен баланс, например чрез увеличаване на приходите, намаляване на разходите и / или внасяне на повече капитал в бизнеса.