Анюитет предварително

Анюитетът предварително е поредица от плащания, които се дължат в началото на всеки следващ период от време. Пример за това е месечно плащане на наем върху имот, което обикновено се дължи в началото на периода, за който е предназначен наемът.

Друга форма на анюитет е анюитетът с просрочие, когато плащането се дължи в края на всеки следващ период от време. Настоящата стойност на анюитета предварително е винаги по-висока от анюитета с просрочие, тъй като паричните потоци се появяват по-рано.

Подобни условия

Анюитет предварително е известен също като анюитет.