Случайни операции

Случайни операции се считат за всякакви генериращи приходи дейности, проведени през периода на развитие на даден имот, които се използват за намаляване на разходите за развитие на имота. Например, една организация може да избере да продължи да наема пространство в офис сграда, преди да я събори и замени с кооперация. Тези операции са отделни от всякакви дейности, предназначени да генерират възвръщаемост от използването на имота.

Когато има приходи от тези случайни операции, правилното счетоводно отчитане е първо да се принасят приходите спрямо всички свързани разходи. По-нататъшните действия са както следва:

  1. Превишението на всички приходи над разходите им се отчита като изваждане от всички капитализирани разходи по проекта.
  2. Ако разходите за тези инцидентни операции надвишават приходите им, начислете разликата към направените разходи.