Конфликт на интереси

Конфликт на интереси е ситуация, при която личният интерес на дадено лице може да попречи на задължението му да вземе решение в обществен интерес или за работодател. Например, има конфликт на интереси, когато мениджърът за покупки на компанията притежава и един от доставчиците, на които компанията издава поръчки за покупка. Като друг пример, изпълнителният директор на компанията решава да премести седалището на компанията по-близо до личното си местожителство, макар че това ще бъде скъпо за компанията и ще изисква по-дълго време за пътуване до служителите.

Наличието на конфликт на интереси не означава непременно, че е извършена някаква неправилна дейност. Един добър начин за дадено лице да се справи със ситуация на конфликт на интереси е да заяви ситуацията и да се отстрани от процеса на вземане на решения, който причинява конфликта.