Разглобяема заповед

Разглобяема поръчка е дериват, който е прикрепен към дългова ценна книга, даващ право на собственика да закупи определен брой акции на емитента на фиксирана цена на изпълнение. Емитентът на дълг включва разглобяемите варанти при продажбата на дълговата ценна книга, за да получи по-нисък лихвен процент, отколкото би било възможно без варантите, докато купувачът се интересува от печалбата, която би могъл да спечели, като конвертира варантите в акции, ако цената на акциите се повишава.

Заповедта съдържа следната информация:

  • Периодът, през който притежателят може да упражни правото да закупи акциите на емитента

  • Цената на упражняване, на която акциите могат да бъдат закупени

  • Броят на акциите, които могат да бъдат закупени

Тъй като този тип варант е отделим от дълговата ценна книга, с която е сдвоен, двата елемента на предлагането на дълга съществуват независимо и трябва да се третират като отделни ценни книжа. Притежател на подвижна заповед може в крайна сметка да я упражни и да закупи акциите на предприятието или да позволи да изтече.