Задължение извън баланса

Извънбалансовото задължение е задължение на предприятие, за което няма счетоводно изискване да го докладва в основната част на финансовия отчет. Тези задължения обикновено не са твърди задължения, но може да изискват сетълмент от отчитащото се предприятие на бъдеща дата. Примери за тези задължения са гаранции и искове, които все още не са уредени. Въпреки че тези задължения може да не бъдат отчетени в баланса, те все пак могат да бъдат описани в оповестяванията, които придружават пълен набор от финансови отчети.

Понякога компаниите структурират пасиви, за да не ги отчитат в баланса си. По този начин те могат да докладват за финансова структура, която изглежда по-финансово здрава и ликвидна, отколкото е в действителност.