Специален финансов отчет

Финансовият отчет със специално предназначение е финансов отчет, който е предназначен за представяне пред ограничена група потребители. Отчет със специално предназначение може да придружава пълен набор от финансови отчети, който е предназначен за общо ползване, или може да бъде представен отделно. Този тип декларация обикновено се изисква от държавно образувание и има за цел да представи определен набор от информация в предварително определен формат. Изискваната информация и използваният формат за докладване са изложени в рамка за докладване. Например, рамки за отчитане могат да се прилагат при генерирането на специални финансови отчети за данъчно отчитане, банково отчитане и специфично отчитане на отрасъла.Специализираните рамки за отчитане, на които се основават финансовите отчети със специално предназначение, обикновено се публикуват от предприятията, които планират да използват получените финансови отчети.