Кредитен баланс

Кредитното салдо е крайната сума по дадена сметка, която предполага положителна или отрицателна сума в зависимост от ситуацията. Кредитното салдо се прилага за следните ситуации:

  • Положително салдо в банкова сметка

  • Общата сума, дължима по кредитна карта

  • Отрицателно салдо по сметка на актив

  • Положително салдо в сметка на пасив, собствен капитал, приход или печалба

  • Останалото салдо в парична сметка при брокер след закупуване на ценни книжа