Резерв за тежести

Резервът за тежести е сметка, съдържаща онази част от баланса на фонда, която е заделена за плащане на задължение. Например резервът може да се използва за плащане на договор за поддръжка или издадена поръчка за покупка. Използвайки резерв, държавното образувание е по-способно да контролира своите разходи, като избягва прекомерни ангажименти на своите средства.

Резерв се създава, когато се поеме ангажимент за плащане на средства и средствата са налични. Когато се получи фактура от доставчик, резервът се обръща и на негово място се записва задължение.