Реализация

Реализацията е моментът във времето, когато са генерирани приходи. Това се случва, когато клиентът придобие контрол върху стоката или услугата, прехвърлена от продавач. Показателите за тази дата включват следното:

  • Когато продавачът има право да получи плащане.
  • Когато клиентът има юридическо право на прехвърлен актив. Това все още може да се случи, дори когато продавачът запазва правото си на собственост, за да го защити срещу неплащане на клиента.
  • Когато физическото притежание на актива е прехвърлено от продавача. Владението може да се изведе, дори когато стоките се държат другаде на консигнация или от продавача по силата на споразумение за плащане и задържане. Съгласно споразумението за таксуване и задържане продавачът запазва стоки от името на клиента, но въпреки това признава приходи.
  • Когато клиентът е поел значителните рискове и ползи от собствеността, свързани с прехвърления от продавача актив. Например, клиентът вече може да продаде, заложи или замени актива.
  • Когато клиентът приеме актива.
  • Когато клиентът може да попречи на други субекти да използват или получават ползи от актива.

Реализацията е ключова концепция за признаване на приходите.