Вътрешна корпорация

Вътрешната корпорация е компания, която извършва бизнес в родната си страна. Субектът се третира като вътрешна корпорация от правителството на страната си по произход и се третира като чуждестранна корпорация от правителствата на всички други държави, в които то извършва бизнес. Вътрешната корпорация обикновено е в състояние да прави бизнес във всички други щати на страната си по произход, без да е необходимо допълнително учредяване.