Количествен анализ

Количественият анализ е използването на математически модели за анализ на точки от данни, с цел разбиране на условие. Този тип анализ се използва за прогнозиране на бъдещи резултати и е ключова концепция във финансовото моделиране, както и в други области. Например, големи масиви от данни могат да бъдат изследвани, за да се изчисли следното за бъдещи дати:

  • Цените на стоките
  • Рискът от урагани да ударят брегова линия
  • Цените на капиталовите инструменти
  • Промени в лихвените проценти
  • Тежестта на земетресението в някои райони

За да се подобрят резултатите от количествения анализ, може да се наложи да се инсталира обратна връзка, където моделите, които са в основата на прогнозираните резултати, непрекъснато се коригират, за да направят прогнозите на модела по-тясно съвпадащи с резултатите от „реалния свят“.

Има тенденция да се разчита изцяло на моделите, залегнали в основата на количествения анализ. Някои хора обаче предпочитат да коригират получените прогнози въз основа на собствените си мнения или опит на експерти. Този "качествен анализ" може да осигури значително подобрени резултати, ако има дълбок набор от опит, който може да се приложи към математически модел и който никога не е бил включен числено в модела.

В света на бизнеса количественият анализ обикновено се използва за моделиране на различни финансови резултати, които след това могат да бъдат включени в модела на корпоративния бюджет. Той може да се използва и за прогнозиране на търсенето на клиентите, реакциите на конкурентите на пазара и вероятните цени на опциите и варантите.