Лихвени фючърси

Фючърсният договор с лихвен процент е фючърсен договор, основан на базисен финансов инструмент, който плаща лихва. Използва се за предпазване от неблагоприятни промени в лихвените проценти. Такъв договор е концептуално подобен на форуърден договор, с изключение на това, че се търгува на борса, което означава, че е за стандартна сума и продължителност. Стандартният размер на фючърсния договор е 1 милион долара, така че може да се наложи да бъдат закупени множество договори, за да се създаде хедж за конкретна сума за заем или инвестиция. Ценообразуването на фючърсните договори започва от базова цифра 100 и намалява въз основа на подразбиращия се лихвен процент в договор.

Например, ако фючърсният договор има подразбиращ се лихвен процент от 5,00%, цената на този договор ще бъде 95,00. Изчисляването на печалбата или загубата по фючърсен договор се извежда, както следва:

Условна сума на договора × Продължителност на договора / 360 дни × (Крайна цена - Начална цена)

Повечето сделки с лихвени фючърси се извършват в евродолари (щатски долари, държани извън САЩ) и се търгуват на Чикагската стокова борса.

Хеджирането не е перфектно, тъй като условната сума на договора може да варира от действителния размер на финансирането, което дадена компания иска да хеджира, което води до умерен размер на свръх или недостатъчно хеджиране. Например, хеджирането на позиция от 15,4 милиона долара ще изисква закупуване на 15 или 16 договора за 1 милион долара. Също така може да има разлики между периода от време, необходим за хеджиране, и действителния период на хеджиране, както е посочено във фючърсен договор. Например, ако има седеммесечна експозиция, която трябва да бъде хеджирана, касиерът може да придобие два последователни тримесечни договора и да избере седмия месец да бъде хеджиран.

Когато купувачът закупи фючърсен договор, първоначално трябва да бъде осчетоводена минимална сума в маржин сметка, за да се гарантира изпълнението съгласно условията на договора. Може да се наложи да се финансира маржин сметката с допълнителни парични средства (маржин повикване), ако пазарната стойност на договора намалява с течение на времето (маржин сметките се ревизират ежедневно въз основа на цената на затваряне на пазара). Ако купувачът не може да осигури допълнително финансиране в случай на отказ на договор, фючърсната борса затваря договора преди нормалната му дата на прекратяване. И обратно, ако пазарната стойност на договора се увеличи, нетната печалба се кредитира в маржин сметката на купувача. В последния ден от договора борсата маркира договора на пазара и урежда сметките на купувача и продавача. Поради това,трансферите между купувачи и продавачи през срока на действие на даден договор са по същество игра с нулева сума, при която едната страна пряко се възползва за сметка на другата.

Също така е възможно да се сключи договор за фючърси на облигации, който може да се използва за хеджиране на лихвен риск. Например бизнес, който е взел назаем средства, може да се хеджира срещу нарастващите лихвени проценти, като продаде облигационен фючърсен договор. Тогава, ако лихвените проценти действително се повишат, получената печалба по договора ще компенсира по-високия лихвен процент, който кредитополучателят плаща. И обратно, ако лихвените проценти впоследствие спаднат, кредитополучателят ще претърпи загуба по договора, което ще компенсира по-ниския лихвен процент, който сега се плаща. По този начин нетният ефект от договора е, че кредитополучателят заключва началния лихвен процент през периода на договора.

Когато закупеният фючърсен договор изтече, обичайно е да се уреди с него чрез продажба на фючърсен договор, който има същата дата на доставка. И обратно, ако оригиналният договор е продаден на контрагент, тогава продавачът може да уреди договора, като закупи фючърсен договор, който има същата дата на доставка.