Мнения на АПБ

Мненията на APB са 31-те авторитетни издания на Съвета за счетоводни принципи (APB). Всяко от тези становища се занимаваше с различен счетоводен въпрос. Целта на всяко становище беше да изясни счетоводна тема, която претърпя различна степен на тълкуване от издателите на финансови отчети.

Примери за темите, обхванати от становищата, бяха счетоводното отчитане на амортизацията, лизингите, пенсиите, данъците върху доходите, печалбата на акция, бизнес комбинациите, нематериалните активи, инвестициите и междинното отчитане.

APB издава становища от 1962 до 1973 г. Някои елементи от становищата са включени в наследника на APB, който е Съветът за стандарти за финансово счетоводство (FASB).