Обезпечение

Обезпечението е актив или група активи, които кредитополучателят или поръчителят е заложил като обезпечение на заем. Кредитодателят има законното право да конфискува и продаде актива (ите), ако кредитополучателят не е в състояние да върне заема до уговорената дата. Пример за обезпечение е къщата, закупена с ипотека.

Поради допълнителната гаранция, предоставена на заемодателя чрез обезпечение, заемната сума може да бъде по-висока и / или свързаният лихвен процент да бъде намален. В много случаи не е възможно кредитополучателят да получи кредит без обезпечение.

Няма обезпечение, свързано с дълга по кредитни карти, което (отчасти) обяснява високите лихвени проценти, начислявани от доставчиците на кредитни карти.