Определение на основния пазар

Основен пазар е този пазар с най-голям обем и ниво на активност за продажба на определени активи или пасиви. Пазарът, от който се извежда справедлива стойност, трябва да бъде основният пазар за актив или пасив, тъй като по-големият обем на транзакциите, свързан с такъв пазар, би трябвало да доведе до най-добрите цени за продавача. Пазарът, на който предприятието обикновено продава въпросния тип актив или урежда пасиви, се приема за основен пазар. По този начин определянето на основен пазар е от гледна точка на отчитащото се предприятие; различен пазар може да бъде основният пазар за конкурент.

Цената на основния пазар, която се използва за измерване на справедливата стойност, не трябва да се коригира за разходите по сделката. Справедливата стойност, получена на основен пазар, обаче трябва да бъде коригирана за разходите, необходими за транспортиране на актив от настоящото му местоположение до този пазар.