Определение на личното имущество

Лична собственост се отнася до всякакви активи, различни от земя или сгради. Личното имущество е движимо и може да включва такива активи като оборудване, мебели, домакински уреди и превозни средства. Не включва недвижими имоти. Този тип собственост също може да бъде нематериална и може да включва такива активи като анюитети, акции и облигации. Много видове лична собственост са склонни да намаляват стойността си с течение на времето. Някои от тях (като антики и ценни книжа) обаче могат вместо това да увеличат стойността си.

Кредиторът може да избере запор върху личната собственост, държана от кредитополучател. Тъй като обаче тези активи са движими, съществува риск заемодателят да не може да запорира активите в случай на неизпълнение от страна на кредитополучателя.