Коефициент на адекватност на капитала

Съотношението на капиталова адекватност измерва способността на банката да изпълнява задълженията си, като сравнява капитала си с активите си. Регулаторните органи наблюдават това съотношение, за да видят дали банките са изложени на риск от фалит. Целта на мониторинга им е да защити финансовата система от негативните ефекти от всякакви банкови фалити, което включва защита на средствата на банковите вложители. Изчисляването на коефициента на капиталова адекватност е:

(Капитал от първи ред + капитал от втори ред) ÷ рисково претеглени активи = коефициент на адекватност на капитала

Числителят на изчислението включва капитал от първи и втори ред. Капиталът от първи ред може да се използва за поемане на загуби, без да се налага банката да спира операциите си. Капиталът от втори ред може да бъде достъпен чрез спиране на операциите и разпродажба на активи, което е по-екстремен тип сигурност срещу риск.

Капиталът от първи ред, отбелязан в числителя, включва обикновен акционерен капитал, одитирани резерви от приходи, бъдещи данъчни облекчения и нематериални активи. Капиталът от втори ред, отбелязан в числителя, включва неодитирана неразпределена печалба, общи провизии за лоши дългове, преоценъчни резерви, вечен подчинен дълг, вечни кумулативни привилегировани акции и подчинен дълг.

Когато това съотношение е високо, това показва, че банката разполага с адекватен размер на капитала, за да се справи с неочаквани загуби. Когато коефициентът е нисък, банката е изложена на по-висок риск от фалит и поради това регулаторните органи могат да изискват добавяне на повече капитал.