Капитал над номинала

Капиталът над номинала е сумата, платена от инвеститорите на компания за нейните акции, надвишаваща номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност е законният капитал на акция и обикновено се отпечатва върху лицето на сертификата за акции. Тъй като номиналната стойност обикновено е много малка сума на акция, като 0,01 долара, по-голямата част от сумата, платена от инвеститорите, обикновено се класифицира като капитал, надвишаващ номинала. Някои държави позволяват издаването на акции, които изобщо нямат номинална стойност. В тези случаи капиталът, надвишаващ номинала, е цялата сума, платена от инвеститорите на компания за нейните акции.

Когато борсовите сделки между инвеститори (като например на фондова борса) не се извършват плащания към издаващия субект, така че няма промяна в размера на капитала, който вече е регистриран от емитента.

Размерът на капитала, надвишаващ номинала, се записва в допълнителната платена сметка за капитал и има кредитно салдо. Например, ако ABC Company продаде 100 000 акции от обикновените си акции за 5 долара на акция, а номиналната стойност на всяка акция е 0,01 долара, тогава размерът на капитала, надвишаващ номинала, е 499 000 щатски долара (100 000 акции х 4,99 долара / акция) и се записва, както следва: