Начислено вземане под наем

Начислено вземане под наем е размерът на наема, който наемодателят е спечелил, но за който плащането от наемателя все още е непогасено. Това се счита за текущ актив, тъй като наемът обикновено се дължи в рамките на следващата година. Наемодателят може да компенсира това вземане с надбавка за съмнителни сметки, ако има вероятност наемателят да не плаща наем.