Как да докладвам за коригиране на грешки

Корекция на грешка е корекция на грешка в предварително издадени финансови отчети. Това може да е грешка при признаването, оценяването, представянето или оповестяването във финансовите отчети, които са причинени от математически грешки, грешки при прилагането на счетоводни стандарти или надзор на факти, съществуващи при изготвянето на финансовите отчети. Това не е счетоводна промяна. Счетоводителят трябва да преизчисли финансовите отчети от предходния период, когато има корекция на грешки. Преизчисляването изисква следните действия:

  • Отразяват кумулативния ефект на грешката върху периоди преди тези, представени в балансовите стойности на активите и пасивите към началото на първия представен период; и

  • Направете компенсиращо начално салдо на неразпределената печалба за този период; и

  • Коригирайте финансовите отчети за всеки представен предходен период, за да отразят корекцията на грешките.

Ако финансовите отчети са представени само за един период, отразявайте корекцията в началния баланс на неразпределената печалба.