Излишък

Излишъкът е остатъчното количество ресурси, останали след период на използване. В счетоводната област излишъкът се отнася до сумата на неразпределената печалба, записана в баланса на предприятието; излишъкът се счита за добър, тъй като предполага, че има налични излишни ресурси, които могат да бъдат използвани в бъдеще. В производствената зона излишъкът се отнася до излишното количество стоки, които са произведени, но не могат да бъдат продадени; в този случай излишъкът може да е лош, тъй като допълнителните стоки обвързват оборотния капитал и може да се наложи да бъдат отписани, ако остареят или се развалят.