Материал

Информацията се счита за съществена, когато нейното отсъствие би повлияло на решенията на потребителите на финансови отчети. Позициите се считат за съществени, когато имат прекомерно въздействие върху отчетените печалби или върху отделни позиции във финансовите отчети.

Материалът се отнася и до суровия запас, от който се произвеждат готовите продукти. Примери за материали са суровини, компоненти, подкомпоненти и производствени материали. По същество всичко, консумирано по време на производствения процес, може да бъде класифицирано като материал.