Определение на оборотния капитал

Оборотният капитал е сумата на текущите активи на предприятието минус текущите му задължения. Резултатът се счита за основна мярка за краткосрочната ликвидност на дадена организация. Силно положителният баланс на оборотния капитал показва стабилна финансова сила, докато отрицателният оборотен капитал се счита за индикатор за предстоящ фалит. Оперативната ефективност, кредитните политики и политиките за плащане на бизнеса оказват силно въздействие върху неговия оборотен капитал.

Съотношението 2: 1 на текущите активи към текущите пасиви се счита за здравословно, въпреки че съотношението може да варира в зависимост от отрасъла. Съотношението може също да бъде преразгледано по линия на тенденция, с намерение да се забележат всякакви спадове или внезапни спадове, които биха могли да показват проблеми с ликвидността.

Като пример за изчисляване на оборотния капитал, предприятието има 100 000 долара вземания, 40 000 долара материални запаси и 35 000 долара задължения. Неговият оборотен капитал е:

$ 140 000 Текущи активи - $ 35 000 Текущи пасиви = $ 105 000 Оборотен капитал