Отстъпка от платими ноти

Отстъпка от дължимите ноти възниква, когато сумата, платена за нота от инвеститорите, е по-малка от номиналната й стойност. Разликата между двете стойности е размерът на отстъпката. Тази разлика постепенно се амортизира през оставащия живот на нотата, така че разликата да се елиминира към датата на падежа. Размерът на тази отстъпка е особено голям, когато посоченият лихвен процент по нота е доста под пазарния лихвен процент.