Как се отчитат паричните дивиденти

Когато паричният дивидент бъде обявен от борда на директорите, дебитирайте сметката за неразпределена печалба и кредитирайте сметката за плащане на дивиденти, като по този начин намалите собствения капитал и увеличите пасивите. По този начин има незабавен спад в раздела за собствения капитал на баланса веднага след като съветът на директорите обяви дивидент, въпреки че все още не са изплатени парични средства.

Когато по-късно на акционерите се изплати дивидент, дебитирайте сметката за плащане на дивиденти и кредитирайте паричната сметка, като по този начин намалите както паричните, така и компенсиращите задължения. Нетният ефект от тези две транзакции е да намали паричните средства и собствения капитал, което означава, че цялото въздействие на паричния дивидент се съдържа в баланса; няма влияние върху отчета за доходите, въпреки че плащането ще се появи като използване на пари в раздела за финансови дейности в отчета за паричните потоци.

Например съветът на директорите на Hostetler Corporation обявява дивидент от 1 долар за всяка от 10 000 акции на компанията в обращение. Ще запишете следния запис: