Придобиване на Bootstrap

Придобиването на първоначална лента включва закупуване на част от акциите на целевата компания и след това финансиране на покупката на останалата част от фирмата чрез теглене на заем, който използва тези акции като обезпечение. Терминът може също така да се отнася до използването на паричните средства или други ликвидни активи на целевата компания за плащане на дълга за придобиване, след като транзакцията за покупка е завършена. Този подход свежда до минимум първоначалното финансиране, необходимо за завършване на придобиване, но съществува риск купувачът да загуби контрол върху сделката, ако не може да изплати свързаните заеми, тъй като заемодателят ще вземе акциите, използвани като обезпечение.