Отчети за концепции за финансово счетоводство

Отчетите за понятията определят целите и качествените характеристики, използвани за определяне кои стопански операции и събития ще бъдат признати и измерени във финансовите отчети. Тези отчети се използват от Съвета за финансови счетоводни стандарти при разработването на счетоводни принципи.

Отчетите за концепции са създадени от Съвета за финансови счетоводни стандарти и са част от общоприетите счетоводни принципи (GAAP).