Прозрачен пазар

Прозрачен пазар възниква, когато участниците на пазара имат пълен достъп до информация за цените. В тази среда активите и пасивите се оценяват по-добре, тъй като купувачите и продавачите имат пълни познания за сделките. Правилата, регулиращи финансовото отчитане, имат за цел да насърчат прозрачните пазари. Това е особено случаят, когато ценните книжа се търгуват публично, тъй като Комисията за ценни книжа и борси изисква високо ниво на финансови подробности от емитентите на тези ценни книжа.